Aktualności

prof. dr hab. Bogdan Walczak

W osobie Profesora Bogdana Walczaka żegnamy Naukowca o rozległych horyzontach, Człowieka umiejącego cieszyć się jasną stroną życia, Kolegę o niezmierzonych pokładach życzliwości.
Pamiętamy.

Koleżanki i Koledzy z Zakładu Lingwistyki Antropologicznej


Jubileusz prof. dr hab. Alicji Pihan-Kijasowej

Szanowni Państwo,

rok temu Pani Profesor Alicja Pihan-Kijasowa obchodziła Jubileusz 70. urodzin. Niestety ze względu na trwającą pandemię nie mogliśmy należycie uhonorować Jubilatki. Nie chcemy już dłużej czekać i zapraszamy do włączenia się w spóźnione, ale tym bardziej serdeczne świętowanie tego Jubileuszu.

Uroczystość odbędzie się 12 stycznia 2022 roku o godz. 12.00 w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius.

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią planujemy spotkanie w formie hybrydowej: do Salonu Mickiewicza zapraszamy Pracowników Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, natomiast Goście z innych ośrodków naukowych dołączą do nas zdalnie.

Ze względu na ograniczenia czasowe w oficjalnej - pierwszej części spotkania głos zabiorą tylko Władze Uniwersytetu, Wydziału oraz Instytutów, a także poproszeni o to Goście uczestniczący w spotkaniu zdalnie. Pani Profesor otrzyma również księgę jubileuszową. Wszyscy pozostali Goście będą mogli złożyć Jubilatce życzenia w drugiej części spotkania.


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji
Język w regionie - region w języku IV

która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 roku w Poznaniu. Konferencję chcemy potraktować jako możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Tematyka konferencji dotyczy takich dziedzin jak dialektologia (współczesna i historyczna), glottodydaktyka, historia języka, leksykologia i leksykografia, onomastyka, polityka językowa, socjolingwistyka oraz innych wskazujących na związki między językiem a regionem. Zachęcamy do udziału zarówno badaczy polszczyzny, jak i innych obszarów językowych.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki "Dziedzictwo Narodowe" w tym roku nie jest pobierana opłata konferencyjna, a uczestnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów podróży do kwoty 200 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują publikację referatów wygłoszonych (w recenzowanej monografii i/lub recenzowanych czasopismach).

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 maja 2020 roku na adres:
jezykwregionie@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Rada Naukowa:
prof. UAM dr hab. Magdalena Graf
prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kula
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. UAM dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk

Organizatorzy:
dr hab. Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr hab. Błażej Osowski (sekretarz)
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk


Konferencja "Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki"

Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej UAM i Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Komisja Językoznawcza i Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk serdecznie zapraszają na konferencję naukową "Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki" - "Polszczyzna doby staro- i średniopolskiej". Obrady odbędą się w dniach od 21 do 23 stycznia 2019 roku w Sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (ul. Mielżyńskiego 27/29).
Konferencję dedykujemy pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki, w listopadzie zeszłego roku minęła bowiem 10 rocznica Jego tragicznej śmierci. Profesor Wojciech Ryszard Rzepka był językoznawcą, historykiem języka, wybitnym uczonym i wspaniałym nauczycielem, a jednocześnie osobą życzliwą, prawą i niezwykle skromną. Był autorytetem, uczonym o ogromnej wiedzy i człowiekiem wielkiego serca.

Program konferencji


Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku III,

która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Poznaniu. Rok 2018 jest szczególny ze względu na przypadającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chcemy, trzecią już konferencją z cyklu Język w regionie - region w języku, wpisać się w obchody tych rocznic i potraktować ją jako możliwość zaprezentowania wyników naszych badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej.

Tematyka konferencji skupia się na funkcjonowaniu języka w regionie, w wymiarze: dialektologicznym, frazeologicznym, historycznojęzykowym, onomastycznym, socjolingwistycznym i innych. Zachęcamy do udziału również badaczy zajmujących się regionami większych obszarów (jak Słowiańszczyzna) czy problematyką pograniczy językowo-kulturowych.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; zla.amu.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 maja 2018 roku na adres:
dialektologia@amu.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr hab. Magdalena Graf
prof. UAM dr hab. Zbigniew Kopeć
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Marek Osiewicz
prof. dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski

Komitet organizacyjny:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Plakat

Program konferencji


W dniach 6-8 listopada 2017 roku w Gnieźnie odbyła się zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Antropologicznej konferencja naukowa pt. "500 lat Reformacji. Język". Referenci pochodzili z 14 polskich
i zagranicznych ośrodków badawczych: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Oprócz polonistów byli to bohemiści, germaniści, hebraiści i teolodzy, którzy łącznie podczas spotkania wygłosili 21 referatów.

Autorką poniższych zdjęć jest prof. dr hab. Jolanta Migdał.


Konferencja naukowa - "500 lat Reformacji. Język"
Gniezno, 6-8 listopada 2017 roku

W październiku 2017 roku upłynie 500. rocznica ogłoszenia tez Marcina Lutra. Fakt ten powszechnie przyjmuje się za początek Reformacji, ruchu religijno-społecznego, który stworzył nowy model komunikacji społecznej
w Europie. Protestantyzm jako religia słowa drukowanego miał bowiem także przemożny wpływ na język.

Zapraszamy do udziału w konferencji, której celem jest zdiagnozowanie zakresu i charakteru przemian w języku polskim, jakie są efektem zetknięcia się kultury polskiej z myślą reformacyjną.

Zakład Lingwistyki Antropologicznej

Plakat

Program


W dniach 15-16 maja br. odbyła się sesja naukowa pt. "Kulturowe aspekty ewolucji języka. Seminarium dedykowane pamięci Profesora Władysława Kuraszkiewicza i Profesora Tadeusza Skuliny". Sesja była dedykowana pamięci naszych Mistrzów, ponieważ w roku 2017 przypada 20. rocznica śmierci Profesora Władysława Kuraszkiewicza i 25. rocznica śmierci Profesora Tadeusza Skuliny. Referaty wygłosili badacze
z całej Polski kontynuujący lub nawiązujący do badań Profesorów.

Organizatorzy: Zakład Lingwistyki Antropologicznej, Instytut Filologii Polskiej oraz Komisja Językoznawcza
i Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN.


Fotorelacja z konferencji "Język w regionie - region w języku" II
(17-18 listopada 2016 r.), autor zdjęć - dr hab. Jolanta Migdał


Konferencja Język w regionie - region w języku II

Pracownia Dialektologiczna i Zakład Lingwistyki Antropologicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
zapraszają do udziału w konferencji

Język w regionie - region w języku II

która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Poznaniu. Celem drugiej już z cyklu konferencji Język w regionie - region w języku jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących wzajemnych powiązań języka i kultury regionalnej, szczególnie Wielkopolski, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut. Organizatorzy planują wydanie monografii zawierającej wygłoszone referaty. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, posiłków (2 obiady i uroczysta kolacja), publikacji. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zainteresowanym w późniejszym terminie. Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych: dialektologia.amu.edu.pl; amu.edu.pl/~zla/.

Zgłoszenie wraz z tytułem referatu i streszczeniem (do 1000 znaków) prosimy przesłać do 31 maja 2016 roku pod adresem (zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń):

Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius)
Konferencja "Język w regionie"
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
lub pocztą elektroniczną:
dialektologia@amu.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Program konferencji


Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek
prof. UAM dr hab. Tomasz Lisowski
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska-Górecka
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk


Konferencja Język w regionie - region w języku

Szanowni Państwo,
społeczność naszego Instytutu po niedawnych obchodach rocznicy powstania Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej przygotowuje się do kolejnych uroczystości upamiętniających ważne dla niej wydarzenia.
45-lecie powstania Instytutu Filologii Polskiej daje możliwość, by pokazać nam samym oraz zaprezentować mieszkańcom Poznania efekty naszej codziennej pracy.
Zapraszamy zatem do udziału w jubileuszowej konferencji, która odbędzie się 26-27 listopada bieżącego roku. Jej temat Język w regionie - region w języku umożliwia prezentację wyników szerokiego spektrum badań prowadzonych przez nasz Instytut. Punktem wyjścia jest dla nas Wielkopolska i jej główne miasto, Poznań, lecz nie zamykamy się na inne regiony, dzięki czemu można zobaczyć specyfikę lub też wspólnotę Wielopolski i pozostałych części kraju.

Przewidujemy publikację wygłoszonych referatów w postaci tomu ukazującego bogactwo prowadzonych
w naszym Instytucie badań nad funkcjonowaniem języka w Wielkopolsce: dialektologicznych, historycznojęzykowych, onomastycznych, socjolingwistycznych i innych. Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut.

Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 15 czerwca pod adresem: dialektologia@amu.edu.pl,
lub: Instytut Filologii Polskiej UAM (Collegium Maius), Konferencja "Język w regionie", ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany adres poczty elektronicznej.

Z radością czekamy na Państwa zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Maria Borejszo
dr Gabriela Dziamska-Lenart
prof. UAM dr hab. Tomasz Mika
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz
prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk
dr Krzysztof Skibski
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
prof. dr hab. Halina Zgółkowa

Organizatorzy:
dr Justyna Kobus
dr Paulina Michalska
dr Błażej Osowski (sekretarz)
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk


Konferencja naukowa Historia języka polskiego - obszary, metody, źródła

Zakład Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny
i Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk organizują ogólnopolską konferencję naukową "Historia języka polskiego - obszary, metody, źródła". Konferencję tę dedykujemy pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki, naszego Nauczyciela i Mistrza, tragicznie zmarłego 6 lat temu.

Obecnie, w początkach XXI wieku, przed historią języka polskiego stoją nowe wyzwania. Zarysowuje się potrzeba wyznaczenia nowych obszarów badawczych, wypracowania odpowiadających im podstaw metodologicznych, a także weryfikacji źródeł do badań historycznojęzykowych.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 października 2014 roku. Obrady odbywać się będą w sali posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Zaplanowane są cztery sesje plenarne z referatami. Stanowić one będą wprowadzenie do dyskusji nad najważniejszymi problemami dyscypliny. Tak pomyślana konferencja powinna zarówno zweryfikować dotychczasowy sposób uprawiania historii języka, jak i wypracować nowe propozycje, odpowiadające potrzebom dzisiejszej nauki. Po konferencji planowana jest publikacja materiałów w czasopiśmie "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza". Zaproszenia do wygłoszenia referatów skierowane zostały indywidualnie do osób związanych ze Śp. Profesorem Wojciechem Ryszardem Rzepką i do badaczy bliskich
w swojej działalności Jego naukowej myśli.

Program konferencji